Tomislav Novaković filozof

Četvrtak | 07. Jul 2022.

Tomislav Novakovic

Analitička metafizika

Transcendentalna i empirijska uobrazilja

Transcendentalna i empirijska uobrazilja

Analitička metafizika
Objavljeno: 17. Januar 2018.

Suštinski produktivna uobrazilje je moguća samo kroz metafizičko iskustvo duše između uma na jednoj i sveg razumsko–čulnog mnoštva na drugoj strani; kao kod Platona put od pojedinačnih opažaja čula (samo senki ideja) i posebnih, opštih pojmova razuma (samo odsjaja ideja) do umskog sećanje, prepoznavanja celovitih ideja.

detaljnije

Transcendentalni šematizam

Transcendentalni šematizam

Analitička metafizika
Objavljeno: 03. Januar 2018.

Ako već dve Dekartove supstancije (mišljenja i prostiranja) ili Spinozina dva atributa jedne supstancije  shvata samo kao dve suštinski različite saznajne moći čiste subjektivnosti, Kant sa transcendentalnim šematizmom mnogo pre treba da utemelji jedinstvo razuma i (mnogo opažajnijeg) spoljašnjeg čula–opažaja prostora, nego  razuma i unutrašnje čula–opažaja vremena!

detaljnije

Teorijski i praktični um

Teorijski i praktični um

Analitička metafizika
Objavljeno: 22. April 2017.

Nije suština "čiste subjektivnosti pre sve objektivnosti" pojavnom okretu obezličenog obezvoljenog saznajno-teorijskog kritičkog uma koji u jedinstvu praznih formi–slepih sadržajauutemeljuje sve naše saznanje u okviru mogućeg iskustva, nego u suštinskom okretu čiste volje i jedne slobodne vlastitosti samokritičnog praktično-moralnog uma koja utemeljuje ne samo sve naše odlučivanje, delovanje, nego i svu logiku i saznanje teorijskog, kritičkog uma!

detaljnije

Aristotelovo učenje o Bogu

Aristotelovo učenje o Bogu

Analitička metafizika
Objavljeno: 08. April 2017.

Svako jedno i svako biće, za svoj oblik, svrhu, kretanja, pre jednog po sebi, ili bića po sebi, traži savršeni oblik svih oblika, svrhu svih svrha, Božije mišljenja o samom mišljenju, jedno sa savršenom duhovnim životom, večnim delom, koje svaku moguću mogućnost pokreće ka njenoj stvarnosti.

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Ako je "hipermoralno", "hipersocijalno" načelo "svi za jednog, jedan za sve" prisutno već u jedinstvu čestica u atomu, ili atoma u svakom molekulu neživog, a kamoli u organskim molekulima ili vezi organela u ćeliji, ćelija u organu, organa u organizmu svake jedinke, vrste živog, "sebični gen "borbe za opstanak koji selektuje najjače jedinke, vrste ne može se nikako apsolutizovati kao jedna fundamentalna teorija.
Suštinsko pitanje je mnogo pre: kako i zašto se ogroman broj sličnih i različitih organskih molekula, organela sastavljaju u ćelije, ćelije u podorgane, organi u čula i udove tela i sa stotine i hiljade najrazličitih funkcija u organizmima svake jedinke ili vrste!?

 

  Tomislav Novaković

Видео дана