Tomislav Novaković filozof

Subota | 11. Jul 2020.

Tomislav Novakovic

Filozofija i nauka

De Sosirov strukturalizam i metafizika jezika

De Sosirov strukturalizam i metafizika jezika

Филозофија и наука
Objavljeno: 31. Mart 2018.

Kao što Kant čistim formama (čula, razuma, uma) pre svih sadržaja, utemeljuje konkretno saznanje, iskustvo, tako  de Sosir čistim (fonološkim, morfološkim, sintaksičkim) gramatičkim formama pre bilo kakvih sadržaja konkretnih reči, sam jezik. Međutim, kao što "čiste" saznajne forme pretpostavljaju živu misao u jedinstvu sa svim mogućim sadržajem, tako i sve "čiste" gramatičke forme celovitu metafiziku jezika, živu govornu svest u jedinstvu sa svim mogućim sadržajem.

detaljnije

Ličnost i tehnologija

Ličnost i tehnologija

Филозофија и наука
Objavljeno: 11. Decembar 2015.

Ideal tehnologije je da zameni Boga u prirodi i dušu u čoveku i kao veštačka inteligencija vlada svetom i ljudima. Ipak, sva tehnologija traži jedinstvo u volji, a volja u ličnosti. Opšti i nužni zakoni nauke moraju uključiti stvaranje, a ustav slobodu ličnosti za svoje ustanovljenje...

 

 

detaljnije

O različitim vrstama inteligencije

O različitim vrstama inteligencije

Филозофија и наука
Objavljeno: 16. April 2015.

Skala s kojom se u psihološkim testovima meri inteligencija nije sveobuhvatna ni u naučnom, ni u psihološkom smislu. Pri proceni te razumsko-opažajne inteligencije ne uzima se dovoljno u obzir umeće iskazivanja suštinskih misli, ideja, koje je i te kako bitno za praktičan život i razumevanje među ljudima. Ako se ne razvija karakterno jedinstvo ličnosti koje kroz suštinki govor tek objedinjuje naučno-tehničku, socijalnu, emocionalnu, umetničku, duhovnu inteligenciju... ne samo da će se sudarati čovek sa čovekom,  ili državom,  prirodom, nego i oči u glavi..

detaljnije

Zenonove aporije

Zenonove aporije

Филозофија и наука
Objavljeno: 02. April 2015.

Početna aporetičnost relativizuje kretanje i brzinu kroz dužinu puta i vremena, a svedimenzionalna, razliku uzroka i posledice i supstancije i akcidensa, čime svako nešto ili sve svodi na ništa i tako dokazuje Parmenidovu tvrdnju: da mnoštvo istina potire istinu, mnoštvo bića jedino (jedno) bivstvovanje. Ipak, sve te aporije pretpostavljaju beskonačni broj, koji je contradictio in adiecto: okrugli kvadrat, četvrtasti točak, drveno gvožđe, kao prvostepena aporetičnost, uzrok svih  aporetičnosti!

 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Ako sadašnje izvodimo iz prošlog, složeno iz jednostavnog, živo iz neživog i tvrdimo da će se iz najjednostavnijeg "samog po sebi neživog" razviti na kraju toliko savršeno živo, da će iz jednostavnog neživog stvarati svako složeno živo, zašto takvo savršeno živo ne bi moglo postojati od početka?

Ako najsloženije, najrazvijenije živo nužno na kraju dostiže stvarajuću volju, onda stvarajuća volja večno žive savršene organizacije (pre svake prošle, sadašnje, buduće jednostavne nežive i složene žive organizacije) postoji sa svake strane, kraja sa još većom nužnošću od početka.

Tomislav Novaković

Видео дана