Tomislav Novaković filozof

Nedelja | 23. Jun 2024.

Tomislav Novakovic

Hegel

Malo i veliko Ja

Malo i veliko Ja

Hegel
Objavljeno: 28. Mart 2017.

Umesto Dekartovog ili Kantovog "malog cogita" (Ja mislim) ... iz koga se ne može potvrditi ni postojanje nas samih, ni postojanje sveta, a pogotovu apsolutno (Božije) večno postojanje, Hegel iz velikog cogita:"Božijeg mislim, apsolutno postojim, jesam" samoodređujućeg mišljenja, pojma po sebi i za sebe dijalektičke logike, koja sve (moguće, stvarne, nužne) razlike, suprotnosti atributa, modusa sastavlja u apsolutno istinitoj ideji, potvrđuje ne samo večno duhovno postojanje Boga ili samoizvesno postojanje nas samih, nego tek dokazuje svaku (moguću, stvarnu, nužnu) postojanost postojanja!

detaljnije

Bog, najviša ideja dobra i apsolutno saznanje, mišljenje, pojam

Bog, najviša ideja dobra i apsolutno saznanje, mišljenje, pojam

Hegel
Objavljeno: 22. Mart 2017.

Kada se Bog objašnjava, bliže određuje saznanjem, mišljenjem, određuje se nečim drugim, što je "jasnije, određenije" od Boga, što je apsurdno! Bog  bliže određen saznanjem,  mišljenjem samo je Bog svog saznanja, mišljenja a ne Bog! Zato se u apofatičkoj teologiji za Boga samo može  reći da: jeste.

detaljnije

Tri stepena apsolutnog duha kod Hegela

Tri stepena apsolutnog duha kod Hegela

Hegel
Objavljeno: 14. Mart 2017.

Nisu najsavršenija umetnička dela Božija čulnost, niti najuzvišenije predstave  u religiji Božije samopredstavljanje, niti filozofske ideje Božije samoasaznanje (kao što misli Hegel), već je Božija apsolutnost nadčulna, nadpredstavljiva, nadsaznajna apsolutna volja i stvarajuća sloboda: „I reče Bog neka bude ... i Bi..“.

detaljnije

Apsolutna ideja kao jedinstvo teorijske i praktične ideje

Apsolutna ideja kao jedinstvo teorijske i praktične ideje

Hegel
Objavljeno: 14. Mart 2017.

 Ako je Isus Hristos za verujućeg čoveka samo najuzvišenija predstava Boga, nije sam za sebe (po sebi), nego upravo kroz jedinstvo mišljenja i bića, pojma i opažaja, forme i sadržine, pojave i suštine, vremenskog i večnog, stvarajućeg duha i stvorene prirode potvrđuje apsolutno: "Ja i Otac jedno smo"... Iako tvrdi da je  „apsolutna ideja... jedinstvo teorijske i praktične ideje"  Hegel apsolutno  potvrđuje samo sa teorijske strane filozofskog mišljenja, pojma, a ne kroz jedinstvo teorijske i praktičke ideje koje je upravo u Isusu Hristu jedino apsolutno prisutno...

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Prirodna nauka koristi logiku kada opštim i nužnim zakonima objašnjava red, poredak sveta, a bilo kakav kosmički um, logos, za celovito jedinstvo materije–energije, po definiciji „objektivne“ nauke, isključuje već na početku!

Bez obzira što ne prihvata nikakav prauzrok izvan same prirode, da bi nauka uopšte bila nauka, ona neki neki jedinstveni logos mikro-makro sveta mora predočiti.

Ne radi se samo o tome da se našem objašnjavanju sveta ima pravo prigovoriti da je "antropocentrično", nego da li se bez neke (bilo kakve) jedinstvene logike za svu materiju–energiju–prostor–vreme–brzinu, sve oblike makro, mikro sveta, uopšte nešto suštinski  objašnjava!

Ako čovek (bilo koji živi stvor) ima (neku) „glavu“, zašto je ne bi imala i sva mikro-makrokosmička priroda u svakom svom delu, kao stvarajuće znanje po kome svaka stvar ili biće jeste to što jeste.

 

 Tomislav Novaković

Видео дана