Tomislav Novaković filozof

Subota | 11. Jul 2020.

Tomislav Novakovic

Aristotel

Etika i Politika kod Platona i Aristotela

Etika i Politika kod Platona i Aristotela

Аристотел
Objavljeno: 24. Avgust 2017.

Platon  idealnu državu utemeljuje kroz najviše dobro po sebi, supstancijalnu etiku a Aristotel   stvarnu državu, kao najviše dobro (za nas), kroz supstancijalnu politiku.

 

detaljnije

Aristotelova metafizika

Aristotelova metafizika

Аристотел
Objavljeno: 09. April 2017.

Na prvi pogled izgleda da Aristotel svaku stvar (biće) ispituje po četiri uzroka: po obliku (šta je), po materiji (od čega je), po kretanju (šta je pokreće) i po svrsi (koju svrhu ima), a zapravo se ta njegova tetrada  na kraju svodi na diadu! Kao večno duhovno biće, najviši oblik svih oblika, svrha svih svrha, pokretač svih kretanja, naspram samo mogućnosti bezoblične, pasivne materije, Bog je iz svog večnog života po sebi suštinski uzrok svakog mogućeg: oblika, svrhe, kretanja prirodnog života, bića od njegove mogućnosti ka njegovoj stvarnosti...

detaljnije

Aristotelovo učenje o Bogu

Aristotelovo učenje o Bogu

Аристотел
Objavljeno: 08. April 2017.

Svako jedno i svako biće, za svoj oblik, svrhu, kretanja, pre jednog po sebi, ili bića po sebi, traži savršeni oblik svih oblika, svrhu svih svrha, Božije mišljenja o samom mišljenju, jedno sa savršenom duhovnim životom, večnim delom, koje svaku moguću mogućnost pokreće ka njenoj stvarnosti.

detaljnije

Bog, ideje i kategorije

Bog, ideje i kategorije

Аристотел
Objavljeno: 22. Novembar 2014.

Za Platona su svi pojedinačni, posebni, opšti čulni, razumski kvaliteti samo senke ili odsjaji celovitog umnog kvaliteta savršene ideje. Po Aristotelu, takođe, mora postojati supstancijalni kvalitet, relacija i modalitet, da bi postojao bilo kakav kvalitet, relacija ili modalitet. Za relaciju uzroka i posledice, svaki oblik, svrhu u prirodnom, životu biću mora postojati supstancijalna uzročnost, večni oblik svih oblika savršenog mišljenja o samom mišljenju, večna svrha svih svrha Božijeg savršenog duhovnog života po sebi, koja svaku svrhu, oblik pokreće od njene mogućnosti ka njenoj stvarnosti.

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Ako sadašnje izvodimo iz prošlog, složeno iz jednostavnog, živo iz neživog i tvrdimo da će se iz najjednostavnijeg "samog po sebi neživog" razviti na kraju toliko savršeno živo, da će iz jednostavnog neživog stvarati svako složeno živo, zašto takvo savršeno živo ne bi moglo postojati od početka?

Ako najsloženije, najrazvijenije živo nužno na kraju dostiže stvarajuću volju, onda stvarajuća volja večno žive savršene organizacije (pre svake prošle, sadašnje, buduće jednostavne nežive i složene žive organizacije) postoji sa svake strane, kraja sa još većom nužnošću od početka.

Tomislav Novaković

Видео дана