Tomislav Novaković filozof

Četvrtak | 18. Jul 2024.

Tomislav Novakovic

Spinoza

Spinoza

Spinoza

Spinoza
Objavljeno: 07. Novembar 2014.

Po Spinozi prvo mora postojati supstancijalna strana stvari, da bi postojale atributivna ili modusna strana stvari. „Druga“ supstancija je po njemu protivurečnost – negira samu supstancijalnost i sopstvenu neograničenost. Jedan Bog  sa bezbroj beskonačnih atributa izjednačen je sa svojim postojanjem.

detaljnije

Teškoće Spinozinog utemeljenja

Teškoće Spinozinog utemeljenja

Spinoza
Objavljeno: 05. Novembar 2014.

Kako može naš razum (koji je samo konačni modus beskonačnog atributa Božijeg mišljenja)  opažati večnu suštinu njegovog beskonačnog mišljenja, a pogotovu, beskonačno drugih večnih suština,  koje su suštinski različitih i jedne od drugih i od njega kao konačnog moduha jedne beskonačne suštine... Ni jedna večna suštine, pa čak ni njihov beskonačni zbir, ne može se izjednačiti sa večnom supstancijom, već njeno postojanje mora biti nadsuštastveno.

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Prirodna nauka koristi logiku kada opštim i nužnim zakonima objašnjava red, poredak sveta, a bilo kakav kosmički um, logos, za celovito jedinstvo materije–energije, po definiciji „objektivne“ nauke, isključuje već na početku!

Bez obzira što ne prihvata nikakav prauzrok izvan same prirode, da bi nauka uopšte bila nauka, ona neki neki jedinstveni logos mikro-makro sveta mora predočiti.

Ne radi se samo o tome da se našem objašnjavanju sveta ima pravo prigovoriti da je "antropocentrično", nego da li se bez neke (bilo kakve) jedinstvene logike za svu materiju–energiju–prostor–vreme–brzinu, sve oblike makro, mikro sveta, uopšte nešto suštinski  objašnjava!

Ako čovek (bilo koji živi stvor) ima (neku) „glavu“, zašto je ne bi imala i sva mikro-makrokosmička priroda u svakom svom delu, kao stvarajuće znanje po kome svaka stvar ili biće jeste to što jeste.

 

 Tomislav Novaković

Видео дана