Tomislav Novaković filozof

Subota | 11. Jul 2020.

Tomislav Novakovic

Spinoza

Spinoza

Spinoza

Спиноза
Objavljeno: 07. Novembar 2014.

Po Spinozi prvo mora postojati supstancijalna strana stvari, da bi postojale atributivna ili modusna strana stvari. „Druga“ supstancija je po njemu protivurečnost – negira samu supstancijalnost i sopstvenu neograničenost. Jedan Bog  sa bezbroj beskonačnih atributa izjednačen je sa svojim postojanjem.

detaljnije

Teškoće Spinozinog utemeljenja

Teškoće Spinozinog utemeljenja

Спиноза
Objavljeno: 05. Novembar 2014.

Kako može naš razum (koji je samo konačni modus beskonačnog atributa Božijeg mišljenja)  opažati večnu suštinu njegovog beskonačnog mišljenja, a pogotovu, beskonačno drugih večnih suština,  koje su suštinski različitih i jedne od drugih i od njega kao konačnog moduha jedne beskonačne suštine... Ni jedna večna suštine, pa čak ni njihov beskonačni zbir, ne može se izjednačiti sa večnom supstancijom, već njeno postojanje mora biti nadsuštastveno.

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Ako sadašnje izvodimo iz prošlog, složeno iz jednostavnog, živo iz neživog i tvrdimo da će se iz najjednostavnijeg "samog po sebi neživog" razviti na kraju toliko savršeno živo, da će iz jednostavnog neživog stvarati svako složeno živo, zašto takvo savršeno živo ne bi moglo postojati od početka?

Ako najsloženije, najrazvijenije živo nužno na kraju dostiže stvarajuću volju, onda stvarajuća volja večno žive savršene organizacije (pre svake prošle, sadašnje, buduće jednostavne nežive i složene žive organizacije) postoji sa svake strane, kraja sa još većom nužnošću od početka.

Tomislav Novaković

Видео дана