Tomislav Novaković filozof

Četvrtak | 18. Jul 2024.

Tomislav Novakovic

Hajdeger

Fenomenologija i teologija

Fenomenologija i teologija

Hajdeger
Objavljeno: 16. Novembar 2014.

Hajdeger kaže da čovek ne treba da teži večnoj, transcendentnoj egzistenciji, već da po (jedinoj mogućoj) metafizici konačnosti najkonkretniju prostorno-vremenitu egzistenciju, prihvati kao vlastitu esenciju. Iako  pre svakog  bivstvovanja pretpostavlja starije ništa, to ništa nije za njega  osnova Božijeg stvaranja, već bezdan vlastite slobode, koja svako šta (je) bivstvovanje, osmišljava iz najkonačnijeg zašto  tubivstvovanja. 

detaljnije

Smrt u Hajdegerom Bivstvovanju i vremenu

Smrt u Hajdegerom Bivstvovanju i vremenu

Hajdeger
Objavljeno: 04. Novembar 2014.

Ako je  smrt konkretni prestanak rada srca, disanja, mozga,  da li taj prestanak uobličava  svaku volju i svaku svest!? Opet, ako nije ta konkretnost, nego neka filozofska („mozgajuća“)  smrt, to  više nije „neporeciva iskustvena činjenica!  Zapravo, smrt, kao zadnji izdah nije ni suprotna životu, nego prvom udahu, rođenju i čovek se ne uobličava iz svojeg kraja,  nego iz pune svrhe, svog zenita.

 

detaljnije

Egzistencijalno-ontološka  krivica kod Hajdegera

Egzistencijalno-ontološka krivica kod Hajdegera

Hajdeger
Objavljeno: 04. Novembar 2014.

 Po Hajdegeru, krivica neprave egzistencije nije posledica greha, nego  potpune nedokučivosti, skrivenosti, zakrivljenosti smrti, koja krivicom po sebi zakrivljuje svako konačno življenje,  život. Bez savesti ka toj egzistencijalno-ontološkoj krivici, iz koje čovek iz neodnosne smrti odgovorno preuzima svoju vremenitu sudbinu (u svome vremenu) ne može se, po njemu,  odrediti ni onaj  (po njemu) vulgarni  smisao: krivice, savesti ka drugima. Prostorno-vremenita egzistencija iz svesti o smrti i sopstvenoj konačnosti iz slobodnog ništa, pre svakog šta (kako, koliko, u kom odnosu) bivstvovanja), iz starijeg zašto sam tu, ovde, utemeljuje jedino moguću metafiziku konačnog tubivstvovanja.

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Prirodna nauka koristi logiku kada opštim i nužnim zakonima objašnjava red, poredak sveta, a bilo kakav kosmički um, logos, za celovito jedinstvo materije–energije, po definiciji „objektivne“ nauke, isključuje već na početku!

Bez obzira što ne prihvata nikakav prauzrok izvan same prirode, da bi nauka uopšte bila nauka, ona neki neki jedinstveni logos mikro-makro sveta mora predočiti.

Ne radi se samo o tome da se našem objašnjavanju sveta ima pravo prigovoriti da je "antropocentrično", nego da li se bez neke (bilo kakve) jedinstvene logike za svu materiju–energiju–prostor–vreme–brzinu, sve oblike makro, mikro sveta, uopšte nešto suštinski  objašnjava!

Ako čovek (bilo koji živi stvor) ima (neku) „glavu“, zašto je ne bi imala i sva mikro-makrokosmička priroda u svakom svom delu, kao stvarajuće znanje po kome svaka stvar ili biće jeste to što jeste.

 

 Tomislav Novaković

Видео дана