Tomislav Novaković filozof

Četvrtak | 18. Jul 2024.

Tomislav Novakovic

Demokrit

Demokrit

Demokrit

Demokrit
Objavljeno: 14. Novembar 2014.

Ako su oblik, red i položaj prvostepena svojstva Demokritovih atoma, ništa se ne dobija sa  „nedeljivim“ atomima u osnovi složenih oblika! Nedeljivost po obliku ne može biti materijalna, nego samo duhovna, ili duševna, kao kod Aristotela i Lajbnica. A ako pak neki najstariji oblik (naspram bilo kojeg drugog oblika ili praznog prostora) tek utemeljuje  red, i položaj, taj praoblik samo može biti nematerijalni duh, naspram neodređenosti materije, kao kod Anaksagore Platona u Timaju ili Aristotela u Metafizici...

 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Prirodna nauka koristi logiku kada opštim i nužnim zakonima objašnjava red, poredak sveta, a bilo kakav kosmički um, logos, za celovito jedinstvo materije–energije, po definiciji „objektivne“ nauke, isključuje već na početku!

Bez obzira što ne prihvata nikakav prauzrok izvan same prirode, da bi nauka uopšte bila nauka, ona neki neki jedinstveni logos mikro-makro sveta mora predočiti.

Ne radi se samo o tome da se našem objašnjavanju sveta ima pravo prigovoriti da je "antropocentrično", nego da li se bez neke (bilo kakve) jedinstvene logike za svu materiju–energiju–prostor–vreme–brzinu, sve oblike makro, mikro sveta, uopšte nešto suštinski  objašnjava!

Ako čovek (bilo koji živi stvor) ima (neku) „glavu“, zašto je ne bi imala i sva mikro-makrokosmička priroda u svakom svom delu, kao stvarajuće znanje po kome svaka stvar ili biće jeste to što jeste.

 

 Tomislav Novaković

Видео дана